Bell Schedule

Transitional Kindergarten (TK)

Monday to Friday Class Snack Class

Early Birds

8:15 am - 9:55 am 9:55 am - 10:15 am 10:15 am - 11:35 am
Later Gators 10:15 am - 11:35 am 11:35 am - 11:55 am 11:55 am - 1:35 pm

Kindergarten

Monday to Friday Class Snack Class

Early Birds

8:15 am - 9:55 am 9:55 am - 10:15 am 10:15 am - 11:35 am
Later Gators 10:15 am - 11:35 am 11:35 am - 11:55 am 11:55 am - 1:35 pm

Grades 1-3

                                         Monday, Tuesday, Thursday & Friday Wednesday & Minimum Days
School Begins 8:15 am 8:15 am
Class 8:15 am - 10:30 am 8:15 am - 10:30 am
Recess 10:30 am - 10:45 am 10:30 am - 10:45 am
Class 10:45 am - 11:45 am 10:45 am - 11:45 am
Lunch 11:45 am - 12:25 pm 11:45 am - 12:25 pm
Class 12:25 pm - 2:10 pm 12:25 pm - 1:15 pm
Dismissal 2:10 pm 1:15 pm

Grade 4-6

                                         Monday, Tuesday, Thursday & Friday Wednesday & Minimum Days
School Begins 8:15 am 8:15 am
Class 8:15 am - 10:15 am 8:15 am - 10:15 am
Recess 10:15 am - 10:30 am 10:15 am - 10:30 am
Class 10:30 am - 12:30 pm 10:30 am - 12:30 pm
Lunch 12:30 pm - 1:10 pm 12:30 pm - 1:10 pm
Class 1:10 pm - 2:45 pm 1:10 pm - 1:40 pm
Dismissal 2:45 pm 1:40 pm